Disclaimer

De volgende disclaimer is van toepassing op het gebruik van deze website en alle informatie die erop wordt verstrekt. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel we ernaar streven om de informatie actueel en accuraat te houden, kunnen we de juistheid, volledigheid of actualiteit ervan niet garanderen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om acties te ondernemen op basis van de verstrekte informatie. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van deze website, inclusief directe, indirecte, incidentele, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze website. Deze disclaimer is ook van toepassing op gelinkte websites van derden waarnaar we mogelijk verwijzen. We hebben geen controle over de inhoud van deze gelinkte websites en aanvaarden daarom geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid ervan.

Houd er rekening mee dat het gebruik van deze website voor uw eigen risico is. We kunnen niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos, ononderbroken, veilig of vrij van virussen of schadelijke componenten zal zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om uzelf te beschermen tegen schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van deze website.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om wijzigingen of toevoegingen weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er updates zijn gemaakt. Door deze website te blijven gebruiken, aanvaardt u de bijgewerkte voorwaarden.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze disclaimer, neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres dat vermeld staat in onze contactgegevens.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen wij geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze externe websites. De verantwoordelijkheid voor de inhoud ligt altijd bij de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina’s. Op het moment van het plaatsen van de links zijn de gelinkte pagina’s gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Er was geen sprake van illegale inhoud op dat moment.

Echter, zonder concrete aanwijzingen van een rechtsschending is een voortdurende controle van de gelinkte pagina’s niet praktisch. Als we kennis krijgen van enige wetsovertreding, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Het plaatsen van links naar externe websites dient alleen ter toegankelijkheid van de inhoud. We kunnen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze websites. Het is uw verantwoordelijkheid om de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden van de gelinkte websites te raadplegen.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over het ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina’s. We zijn niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daar aangeboden informatie. We nemen hierbij uitdrukkelijk afstand van alle inhoud op de gelinkte pagina’s die na het plaatsen van de links is gewijzigd.

Het opnemen van links op onze website dient uitsluitend ter informatie en impliceert geen aanbeveling van de gelinkte inhoud. We zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van het gebruik van de gelinkte pagina’s.

Let op: deze uitsluiting van aansprakelijkheid voor links is alleen van toepassing op onze website en niet op de gelinkte websites van derden. We raden u aan de desbetreffende disclaimers van de gelinkte websites te raadplegen om meer te weten te komen over hun voorwaarden en aansprakelijkheid.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

De geldigheid van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht, zelfs als afzonderlijke bepalingen of formuleringen ongeldig zijn. Indien bepaalde delen of formuleringen van deze tekst niet, niet langer of niet volledig overeenkomen met de huidige juridische situatie, blijft de geldigheid van de overige delen van het document onverminderd van kracht. Ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen worden vervangen door bepalingen die het doel van de oorspronkelijke bepalingen zo dicht mogelijk benaderen en juridisch bindend zijn.

Deze disclaimer maakt integraal deel uit van de internetpublicatie waarnaar u verwezen werd. Indien delen of individuele voorwaarden van deze verklaring ongeldig of incorrect zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onverminderd geldig.

Het gebruik van deze website en de bijbehorende voorwaarden vallen onder de wetten van het land waarin de beheerder van de website zijn statutaire zetel heeft. Eventuele juridische geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land.

Deze disclaimer is opgesteld in het Duits. Vertalingen naar andere talen kunnen afwijken, maar de Duitse versie heeft voorrang.

Door het gebruik van deze website stemt u in met de voorwaarden van deze disclaimer en erkent u de juridische gevolgen ervan.

Houd er rekening mee dat deze disclaimer van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt om wijzigingen of toevoegingen weer te geven. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze disclaimer is bijgewerkt.

Auteurs- en handelsmerkrecht

De inhoud en werken gemaakt door de beheerders van deze website vallen onder het Duitse auteurs- en merkenrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en enig ander gebruik buiten de grenzen van het auteurs- en merkenrecht is schriftelijke toestemming vereist van de desbetreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik en mogen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Voor zover de inhoud op deze website niet door de beheerders is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij op de hoogte worden gebracht van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

De beheerders van deze website streven ernaar om de auteursrechten van anderen te respecteren en maken gebruik van hun eigen werken of werken in het publieke domein. Inhoud en werken van derden worden doorgaans als zodanig aangeduid. Het auteursrecht voor gepubliceerde inhoud die door de beheerders zelf is gecreëerd, blijft uitsluitend bij de beheerders van de website. Het is niet toegestaan om objecten zoals afbeeldingen, diagrammen, geluiden of teksten te vermenigvuldigen of te gebruiken in andere elektronische of gedrukte publicaties zonder toestemming van de beheerders.

Het gebruik van handelsmerken en beschermde namen op deze website dient uitsluitend ter informatie en impliceert geen vrij gebruik of handel. Het ontbreken van een dergelijke vermelding betekent niet dat het om een vrij beschikbare naam gaat in de zin van het merken- en etiketteringsrecht.

Wij respecteren de rechten van derden. Mocht er desondanks inbreuk worden gemaakt op auteursrechten of handelsmerken op onze website, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Indien wij kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

PrivacyEnBescherming.nl